Τι είναι crowdfunding?

To crowdfunding είναι μια απλή, διεθνώς αναγνωρισμένη πρακτική χρηματοδότησης, όπου κάθε πολίτης, εταιρία, φορέας ή ΜΚΟ, ανάλογα με τις δυνατότητές του, μπορεί να συνεισφέρει με χρήματα ή σε είδος, στη στήριξη δράσεων που αφορούν τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, μέσα από τους άξονες της κοινωνικής πρόνοιας, της αλληλεγγύης και της επιχειρηματικότητας.