Τι συμβαίνει όταν μια δράση φτάσει τον οικονομικό της στόχο πριν την προκαθορισμένη χρονική προθεσμία;

Σε περίπτωση που το ποσό-στόχος για μια δράση συγκεντρωθεί πριν την ημερομηνία που έχει προκαθοριστεί, η δράση ολοκληρώνεται και δεν είναι δυνατή η κατάθεση προσφορών μέσω της πλατφόρμας. Τυχόν επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί από δωρητές, κυρίως μέσω εμβασμάτων και καταθέσεων, είτε επιστρέφονται, μετά από σχετικό αίτημά τους, είτε κατανέμονται σε άλλες δράσεις του Προγράμματος, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης.